عناوین مطالب وبلاگ "آواز عابری غریب"

» پیش از آنکه دیگر دوستت نداشته باشم :: دوشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٦
» که ز ما وقت سفر یاد نکرد :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٦
» تصویر دوریان گری :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳٩٥
» شبیه تیر یکباره نیست دل کندن* :: شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩٤
» One wound is enough to feed the open wounds of the sky* :: پنجشنبه ۳٠ مهر ،۱۳٩٤
» سکوت :: دوشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩٤
» To the End of Love :: جمعه ٢٩ فروردین ،۱۳٩۳
» اگر دوباره ببینمت :: شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩۳
» بازنده-بازنده :: دوشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳٩٢
» Time measures nothing but itself :: سه‌شنبه ٦ اسفند ،۱۳٩٢
» هم‌زمانی :: دوشنبه ۱٦ دی ،۱۳٩٢
» خانه؛ چهارخانه‌ :: دوشنبه ٢ دی ،۱۳٩٢
» سفر :: دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳٩٢
» بگو :: شنبه ٢ شهریور ،۱۳٩٢
» آن مرد می‌رود :: جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳٩٢
» دهمین :: یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳٩٢
» نه بهشت را و نه اردی‌بهشت را :: شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳٩٢
» یوم النکبة :: دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳٩۱
» روانی :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳٩۱
» هیچ کس :: دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱
» ساعت چند است؟ :: چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳٩۱
» نشانه‌ها, افسانه‌ها :: پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳٩۱
» خاک پذیرنده :: شنبه ۱۳ آبان ،۱۳٩۱
» نام تو را تا پاییز بدرقه می‌کنم :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳٩۱
» از این گونه مردن :: جمعه ۱٢ خرداد ،۱۳٩۱
» توقف :: شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩۱
» اگر بهار آمد، برای من هم کاموا بیاور* :: یکشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳٩٠
» مرد اگر بودم ... :: سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳٩٠
» پس، از تو چه خواهد ماند چون من بگذرم؟ :: شنبه ۳ دی ،۱۳٩٠
» Gozlerim yasla doldu :: دوشنبه ٧ آذر ،۱۳٩٠
» دیوار :: چهارشنبه ٦ مهر ،۱۳٩٠
» ما بند شدیم و تو بجَستی :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩٠
» سروهای بی‌سایه :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳٩٠
» یک شعر :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳٩٠
» به سال‌ها و به سال‌ها و به سال‌ها :: جمعه ۱۳ خرداد ،۱۳٩٠
» Possibility > Probability > Certainty :: دوشنبه ٢ خرداد ،۱۳٩٠
» رؤیاباخته :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» چراغ‌های رابطه تاریکند :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٩
» گفتم این دریا و این یک ذره راه، می‌رساند عاقبت خود را به ماه :: چهارشنبه ۱ دی ،۱۳۸٩
» تقویم قراردادی است میان ما مردمان پیمان‌شکن :: شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٩
» قمر در عقرب :: یکشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٩
» حذف به قرینه موقعیت :: شنبه ۱ آبان ،۱۳۸٩
» ای بی‌خیال روی تو جمله حقیقت‌ها خیال :: جمعه ۱٦ مهر ،۱۳۸٩
» ما عشق را رعایت نکردیم :: دوشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٩
» سه‌شنبه، باران :: سه‌شنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٩
» مردم از کجا بدانند :: یکشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٩
» جوزا :: یکشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٩
» دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٩
» Convention of those wounded in love :: پنجشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٩
» دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش :: یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۸
» ملاح گمشده :: یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۸
» Space Shot :: یکشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸۸
» روح یک شهر :: شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۸
» سفرنامه :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۸
» با هم تجربه کنیم پرواز اعتماد را :: چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۸
» تماما مخصوص* :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۸
» از رفتن بمان :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» گوشه دیگر کن :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸۸
» چرا پنهان کنم؟ :: دوشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٧
» خیال محال :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٧
» حساب، بی‌ حساب :: دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٧
» افکندشان نیم‌وهمی در گمان :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٧
» یک شعر :: شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٧
» قصه‌ای دارم از این همراه خود :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٧
» جای خالی ننوشتن :: جمعه ٢٠ دی ،۱۳۸٧
» صدایم از صدا دیگر تهی بود :: چهارشنبه ٤ دی ،۱۳۸٧
» زمان گذشت و ساعت پنج بار نواخت :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧
» مرا به خود مگذار :: چهارشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٧
» قوس :: چهارشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٧
» روزنامه :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٧
» باز مرا جا می‌گذاری :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧
» Once :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٧
» بگو قطار بایستد :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٧
» و من مسافرم ای بادهای همواره... :: دوشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٧
» بوی رفتن می‌دهی :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٧
» هوس قمار دیگر :: جمعه ۸ شهریور ،۱۳۸٧
» آدم مگر چندبار عاشق می‌شود؟ :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٧
» آشناست این هوای سفر، این آواز آدمی، این وزیدن باد :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٧
» انتها :: جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٧
» این روزها که می‌گذرند :: یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٧
» ما صبور بودیم :: جمعه ٤ امرداد ،۱۳۸٧
» چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون :: پنجشنبه ٢٧ تیر ،۱۳۸٧
» ممنوعه‌های یک هفته‌ای، دلتنگی‌های همیشگی :: جمعه ٢۱ تیر ،۱۳۸٧
» عاشقی :: پنجشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٧
» "این تابستان شک‌برانگیز از نربان به بام می‌رود..." :: پنجشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٧
» پنجمین :: دوشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٧
» عید آمد و ... :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٦
» شعر :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٦
» امضا :: یکشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦
» ايسم‌های من :: جمعه ٧ دی ،۱۳۸٦
» نقطه‌ها :: چهارشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٦
» يكشنبه‌ي باراني :: دوشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٦
» اي ساربان :: یکشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٦
» C'est fini :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
» همان :: شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦
» ديگران چون بروند از نظر از دل بروند :: جمعه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٦
» يك شعر :: پنجشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٦
» بريدا :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٦
» نامه :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٦
» مرا چه به ترس گريه از اين گمان... :: جمعه ۸ تیر ،۱۳۸٦
» چهارمين :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
» چه دانستم كه اين سودا مرا زين‌سان كند مجنون :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» يك شعر :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» و ما همچنان دوره مي‌كنيم شب را و روز را، هنوز را :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٦
» يه شب مهتاب :: چهارشنبه ۸ فروردین ،۱۳۸٦
» باران :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥
» اگر... :: سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥
» يك شعر :: شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٥
» كه نمي‌پوسد... :: دوشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٥
» كسي نمي‌شناسدش :: دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٥
» شادمانی این فتح... :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
» آوازهاي متفاوت: بازي يلدا :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
» و اين صداي سوت‌هاي توقف* :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
» حالِ منِ بي‌تو :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥
» يك شعر :: پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٥
» پریشان سايه‌ای آشفته آهنگ :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
» خون دل‌ها خورده‌ايم :: پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥
» یکی مرغ چمن بود که جفت دل من بود :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥
» و چيزي نوشته مي‌شود :: دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥
» يادگارها :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥
» چه بي‌رؤيا ساعتم را كوك مي‌كنم* :: پنجشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٥
» غریبه‌ی بیچاره :: جمعه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٥
» شعر :: چهارشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٥
» شب، اعترافي طولاني‌ست :: پنجشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٥
» رؤياها :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥
» مرزها :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٥
» شبانه‌ها :: دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٥
» ساليانی دراز گذشت تا از هم گسستيم :: سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٥
» Je N'oublie Rien :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٥
» ه.ا.سايه :: دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥
» تابستان :: یکشنبه ٤ تیر ،۱۳۸٥
» تنهايي :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
» ... :: شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٥
» شب :: شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥
» شعر :: سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» نشانه‌های پوچ :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» مردي كه اينك برايم وجود ندارد... :: شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٥
» نه ديگه اين واسه ما دل نمی‌شه :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٥
» چرا نگاه نكردم :: یکشنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٥
» شعر درماني :: شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤
» گلويم پيش تو مانده :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤
» سياوشان :: یکشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٤
» بسيار سفر بايد... :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٤
» سبک مانند پر :: یکشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٤
» يک فنجان قهوه داغ :: پنجشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٤
» چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من :: پنجشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٤
» شعر :: سه‌شنبه ٦ دی ،۱۳۸٤
» سفرنامه :: یکشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٤
» هوای گريه با من... :: دوشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٤
» قصه به انتها رسيد :: دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٤
» گاهی آدم می‌خواهد چيزی بگوید :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٤
» کمی ديرتر :: چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٤
» انسان زاده شدن تجسد وظيفه بود :: چهارشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٤
» ناتمام :: جمعه ٢٩ مهر ،۱۳۸٤
» گمشدگی :: دوشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٤
» اين روزها :: سه‌شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٤
» ابتدای دلتنگی :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٤
» به کجای اين شب تيره بياويزم قبای ژنده خود را :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٤
» ما آزموده‌ايم :: شنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٤
» يک شعر :: شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٤
» خواب بی‌تعبير :: شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٤
» ماه شب چهارده :: شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٤
» يک نام، همين و تمام :: سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳۸٤
» بی‌قراری :: شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٤
» پراکنده :: یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤
» نه اين حرف‌ها :: چهارشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» مرگ در سايه نشسته‌است و به ما می‌نگرد :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» ... :: یکشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٤
» دلم برای کسی تنگ است :: دوشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٤
» نوبهار :: شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳
» دلتنگيهای آدمی را باد ترانه‌ای می‌خواند :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳
» تاراج :: یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۳
» عبور بايد کرد :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸۳
» دريغا عشق :: شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۳
» سقوط :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۳
» نصيب :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۳
» يار، ای يگانه‌ترين يار :: جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۳
» فاصله :: یکشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸۳
» ساز دل :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
» ايمانم را کجا برده‌ای :: شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸۳
» باران :: شنبه ٥ دی ،۱۳۸۳
» زلف بلند شام يلدا را شانه نخواهم زد :: دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳
» اين كوچه‌ها :: شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۳
» گِله‌گي :: چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۳
» روزی كه هميشه باران می‌بارد :: شنبه ٧ آذر ،۱۳۸۳
» دلخوشي :: یکشنبه ۱ آذر ،۱۳۸۳
» خواب زن چپ نيست :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۳
» باور :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸۳
» تقدير :: چهارشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸۳
» غروبهای پاييز :: پنجشنبه ٧ آبان ،۱۳۸۳
» شال سبز :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳
» برای شاعر شدن :: جمعه ٢٤ مهر ،۱۳۸۳
» نقش شيرين :: شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳
» هراس :: یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
» نخستين :: سه‌شنبه ٧ مهر ،۱۳۸۳
» دير می‌شود :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
» گوشه‌ای ديگر :: یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۳
» آغازی ديگر :: جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۳