/ 3 نظر / 69 بازدید
سارا

[ناراحت]

آشنا

شکسپیر میگه: خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ... خیانت میتواند دروغ دوست داشتن باشد ! خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ... خیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد.

لیلی لیلی

خیانت کلمه ی خیلی سنگینی است ... من از به کار بردن ان پرهیز می کنم ... اگر که کسی که دوستم دارد دیگر انقدر دوستم ندارد که می خواهد با دیگری باشد ... بگذار برود ... صداقت تنها چیزی است که طلب می کنم ... اگر کسی که دوستم دارد دوستم دارد اما طعم لذت گس بودن با دیگری را می خواهد ... باز هم بگذار تجربه اش کند ... حق ماندن یا رفتن ... تنها چیزی است که من طلب می کنم اگر کسی که دوستم دارد - همزمان کس دیگری را دوست می گرد ... دوست می دارد ... بگذار داشته باشد ... من هم دیگرانی را دوست می دارم و این رابطه نمی تواند در تقابل با آن باشد (پولوگومی از نظر من مدتی است که دیگر خیلی تزسناک و غیر ممکن نیست) همه ی اتفاقات بالا ... برای من هم ممکن است بیفتد ... من حق آزادی ام را -در کنار صداقت- طلب می کنم. اینها برای این بود که سلام کنم ... لیلی لیلی